Aanvragen

Een financiële bijdrage van het fonds, voor projecten in de geest van het werk van tante Mien, kan worden aangevraagd door het invullen van onderstaande formulieren. Het bestuur vergadert een aantal maal per jaar om de aanvragen te beoordelen aan de hand van de opgestelde criteria. Deze data staan jaarlijks hieronder vermeld. Uw aanvraag (incl. bijlagen) dient een maand voor de vergaderdatum te zijn ingediend.

Vergaderdata:

Informatie aanvragen financiële steun

Doel
Stichting M.C. van Beek heeft als doelgroep mensen met psychiatrische of psychosociale problemen. De richtlijn is dat deze problematiek in de DSM-5 beschreven is. Zij geeft financiële ondersteuning aan projecten:

 1. Gericht op huisvesting in een maatschappelijke omgeving (in tegenstelling tot instituut omgeving).
 2. Op het gebied van rehabilitatie en sociale integratie van mensen met psychiatrische of psychosociale problemen.
 3. Gericht op informatieverspreiding over en in uitzonderlijke gevallen onderzoek naar huisvesting, rehabilitatie en sociale integratie van mensen met psychiatrische of psychosociale problemen.

Voorwaarden

Om gehonoreerd te worden moet een project aan de volgende eisen voldoen:

 1. Passen binnen de doelstelling van fonds Stichting M.C. van Beek.
 2. De indiener heeft bij voorkeur een christelijke levensovertuiging.
 3. De aanvrager verstrekt naast de aanvraag via de website een projectplan en -begroting, de statuten, informatie over het sociale veiligheidsbeleid, het meest recente financieel jaarverslag, een actueel rekeningafschrift en het inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel.
 4. Het project wordt ingediend door een stichting, een vereniging of een ander juridisch lichaam.
 5. De instelling heeft een ANBI status. Is dat niet het geval, dan kan er maximaal het van schenkbelasting vrijgestelde bedrag gedoneerd worden.
 6. Het project wordt in Nederland uitgevoerd.
 7. Aanvragen voor individuele noden komen niet in aanmerking.
 8. De aanvraag richt zich op een éénmalige bijdrage (en geen structurele bijdrage).
 9. Personeels- en exploitatiekosten worden niet vergoed.
 10. Er is bereidheid tot controle ter plaatse over hetgeen met de gelden gedaan is.
 11. De hoogte van de maximale uitkering is maximaal € 5.000. Dit bedrag wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld.
 12. Dezelfde instelling kan maximaal drie aanvragen per vijf jaar indienen. Na de derde aanvraag kan een instelling tenminste twee jaar geen nieuwe aanvraag indienen.

 

Beoordelingsprocedure van de aanvraag

Indienen van een declaratie

Beoordelen van de declaratie en uitkering

 

  INVULFORMULIER GEGEVENS ORGANISATIE

  GEGEVENS CONTACTPERSOON

  GEGEVENS PROJECT  Is uw instelling een ANBI instelling?

  Dan kunt u een gift aanvragen tot het max. fiscaal vrijgestelde bedrag (2021 € 2.300)

  Zijn er bij andere fondsen subsidies aangevraagd?

  Is daar al op beslist?

  Heeft u in de afgelopen 5 jaar subsidie aangevraagd bij St. MC van Beek?

  Is van de subsidievoorwaarden kennis genomen??

  Required
  Ja
  Ja
  Ja
  Ja
  Ja
  Ja
  Ja
  Ja
  Ja
  Ja

  Nee
  Nee
  Nee
  Nee
  Nee
  Nee
  Nee
  Nee
  Nee
  Nee

  INVULFORMULIER GEGEVENS SOCIALE VEILIGHEID

  De Stichting M.C. van Beek hecht groot belang aan sociale veiligheid (beschermd zijn tegen grensoverschrijdend gedrag zoals mishandeling of seksueel misbruik). Instellingen die een aanvraag voor een financiële bijdrage indienen, vragen we daarom inzicht te geven in hun sociale veiligheidsbeleid. Dat kan door het invullen van onderstaande checklist. De checklist bevat aandachtspunten voor de veiligheid en is gebaseerd op praktijkervaring en de wettelijke vereisten.
  We eisen niet dat instellingen álle genoemde maatregelen in huis hebben. We hechten echter veel waarde aan bejegenings- en preventiebeleid. Daarom is een gedragscode en het opvragen van een VOG een minimale vereiste. Om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage van Stichting M.C. van Beek dient u dit geregeld te hebben, of binnen korte termijn te realiseren. De checklist kan gezien worden als een groeimodel, waarin instellingen aan steeds meer punten kunnen gaan voldoen. Ter ondersteuning van dit proces biedt de Stichting M.C. van Beek de aanvragende instelling (voor max. twee deelnemers) vergoeding van de kosten aan voor deelname aan de training ‘In Veilige Handen‘.

  Download uitgebreide toelichting

  Bij het invullen van de checklist:
  Indien een maatregel bij u is geregeld, klikt u op het vakje “IS GEREGELD’. Indien een maatregel bij u (nog) niet is geregeld, klikt u op het vakje “IS NIET GEREGELD”. Als er bij u (nog) helemaal niets is geregeld, kunt u dat helemaal onderaan de checklist aanvinken. U hoeft in dat geval niet eerst de hele checklist te doorlopen.

  Een gedragscode biedt duidelijkheid over gewenst en ongewenst gedrag in de relatie medewerker – bewoner. De code wordt bij alle arbeids-, stage- en vrijwilligersovereenkomsten gevoegd.

  Vergewisplicht: het is zeer wenselijk (en in sommige gevallen verplicht) om onderzoek te doen naar het arbeidsverleden van nieuwe professionele krachten, waaronder uitzendkrachten. Bijv. door de beroepsregisters te raadplegen en een VOG op te vragen. U mag uiteraard ook de geschiktheid van vrijwilligers en mantelzorgers onderzoeken. Maar dit is niet wettelijk verplicht.
  Verklaring omtrent gedrag: Dit is een verklaring die aangeeft dat het gedrag van de nieuwe medewerker in het verleden geen bezwaar vormt voor de functie die hij gaat vervullen.

  Omgangsregels zijn er voor iedereen, bewoners, medewerkers, maar ook bijv. voor gasten van uw bewoners.

  Professionals moeten kennis hebben van signalen, en handvatten hebben om gedrag adequaat te beoordelen, bespreekbaar te maken en om gepast te reageren. Deskundigheidsbevordering is dus nodig op alle onderdelen van het veiligheidsbeleid: bejegenings-, preventie- en reactiebeleid. Stichting M.C. van Beek biedt de aanvragende instelling (voor max. twee deelnemers per instelling) een volledige vergoeding van de kosten voor deelname aan de Training ‘In veilige handen‘ aan.

  Beschermende factoren kunnen grensoverschrijding voorkomen. Risicofactoren zijn gedrag, omstandigheden of kenmerken die de kans op grensoverschrijding vergroten. Onveiligheid kan voorkomen tussen bewoners onderling, in de zorgrelatie, bij familie en bekenden, in de dienstverlening, en door derden, (on-)bekende anderen. Veel onveiligheid speelt zich af tussen bewoners onderling, maar ook buitenshuis (sportclub, taxivervoer) zijn er risico’s die in kaart moeten worden gebracht.

  Een vertrouwenspersoon biedt een laagdrempelige en onafhankelijke mogelijkheid om dilemma’s en vermoedens over grensoverschrijding en seksueel misbruik op een veilige manier te bespreken. Een vertrouwenspersoon kan iemand binnen de instelling zijn, maar het kan ook een externe persoon zijn. Een interne vertrouwenscontactpersoon is een alternatief. Deze is dan eerste aanspreekpunt bij grensoverschrijdend gedrag en kan zo nodig doorverwijzen naar een vertrouwenspersoon buiten de instelling. De Jeugdwet verplicht om gebruik te maken van vertrouwenspersonen van het AKJ.

  Het moet duidelijk zijn hoe medewerkers veilig incidenten en calamiteiten kunnen melden. Doel is dat deze worden besproken om ervan te leren en zo de zorg of werksituatie te verbeteren.

  U bent verplicht sommige incidenten te melden bij de Inspectie, hieronder vallen gebeurtenissen waarbij er sprake is van geweld richting een cliënt door een zorgverlener of een ander die in uw opdracht werkt, of wanneer er sprake is van geweld tussen cliënten onderling.

  U bent verplicht een meldcode te hebben, waaruit duidelijk wordt hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan. Met huiselijk geweld wordt gedoeld op de relatie, niet op de locatie; het gaat dus om geweld door familieleden van bewoners en geweld tussen bewoners als zij een partnerrelatie met elkaar hebben.

  Geef de bewoners een stem en een mogelijkheid klachten te uiten. Informeer bewoners over waar of bij wie zij met eventuele klachten terechtkunnen en op welke wijze deze worden behandeld.

  BIJLAGEN BIJ DE EERSTE AANVRAAG

  (in separate mail aanleveren)

  1. Kopie Kamer van Koophandel
  2. Kopie van de ondertekende Oprichtingsstatuten
  3. Kopie van een actueel rekeningafschrift of andere post van de bank. Hierop moet te
   zien zijn op welke naam en adres de rekening staat. Bedragen mag u onleesbaar maken.

  BIJLAGEN BIJ IEDERE AANVRAAG

  (in separate mail aanleveren)

  1. Projectplan
  2. Begroting met dekkingsplan en toelichting
  3. Kopie meest recente jaarrekening of een overzicht van inkomsten en uitgaven
  4. Kopie meest recente jaarverslag

   

  Hoe declareer ik de kosten rond mijn project?

  Als uw project helemaal is afgerond en u alle bonnen heeft, kunt u uw declaratie bij ons indienen
  Download het declaratieformulier hier.

  Declaratieformulier