Aanvragen

Een financiële bijdrage van het fonds, voor projecten in de geest van het werk van tante Mien, kan worden aangevraagd door het invullen van onderstaande formulieren. Het bestuur vergadert een aantal maal per jaar om de aanvragen te beoordelen aan de hand van de opgestelde criteria. Deze data staan jaarlijks op deze website vermeld.

Uw aanvraag dient een maand voor de vergaderdatum bij het bestuur te zijn ingediend.

Vergaderdata:

Informatie aanvragen financiële steun

Doel
Stichting M.C. van Beek geeft financiële ondersteuning aan projecten:

Voorwaarden
Om gehonoreerd te worden moet een project voldoen aan de volgende eisen:

Beoordelingsprocedure van de aanvraag

Indienen van een declaratie

Beoordelen van de declaratie en uitkering

INVULFORMULIER GEGEVENS ORGANISATIE

GEGEVENS CONTACTPERSOON

GEGEVENS PROJECTZijn er bij andere fondsen subsidies aangevraagd?

Is daar al op beslist?
Heeft u in de afgelopen 5 jaar subsidie aangevraagd bij St. MC van Beek?
Is van de subsidievoorwaarden kennis genomen??
Required
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

INVULFORMULIER GEGEVENS SOCIALE VEILIGHEID

De stichting M.C. van Beek hecht groot belang aan sociale veiligheid (beschermd zijn tegen grensoverschrijdend gedrag). Organisaties die een aanvraag voor een financiële bijdrage indienen, vragen we onderstaande checklist in te vullen. We verwachten niet dat instellingen álle genoemde maatregelen in huis hebben. We hechten echter veel waarde aan bejegenings- en preventiebeleid. Daarom is een gedragscode en het opvragen van een VOG vereist. Dit dient u te hebben of binnen korte termijn te realiseren, om in aanmerking voor een financiële bijdrage van Stichting MC van Beek. De checklist kan verder gezien worden als een groeimodel, waarin instellingen aan steeds meer punten kunnen gaan voldoen. Ter ondersteuning hiervan biedt de stichting de instelling (voor max. twee deelnemers per instelling) gratis deelname aan de training In Veilige Handen.

Download de checklist

Een gedragscode biedt duidelijkheid over gewenst en ongewenst gedrag in de relatie medewerker – bewoner. De code wordt bij alle arbeids-, stage- en vrijwilligersovereenkomsten gevoegd.

Omgangsregels zijn er voor iedereen, bewoners, medewerkers, maar ook bijv. voor gasten van uw bewoners.

Professionals moeten kennis hebben van signalen, en handvatten hebben om gedrag adequaat te beoordelen, bespreekbaar te maken en om gepast te reageren. Deskundigheidsbevordering is dus nodig op alle onderdelen van het veiligheidsbeleid: bejegenings-, preventie- en reactiebeleid. Stichting MC van Beek biedt gratis de Training in veilige handen aan, waarin alle onderwerpen van de checklist aan bod komen.

Vergewisplicht: het is zeer wenselijk (en in sommige gevallen verplicht) om onderzoek te doen naar het arbeidsverleden van nieuwe professionele krachten, waaronder uitzendkrachten. Bijv. door de beroepsregisters te raadplegen en een VOG op te vragen. U mag uiteraard ook de geschiktheid van vrijwilligers en mantelzorgers onderzoeken. Maar dit is niet wettelijk verplicht.
Verklaring omtrent gedrag: Dit is een verklaring die aangeeft dat het gedrag van de nieuwe medewerker in het verleden geen bezwaar vormt voor de functie die hij gaat vervullen.

Beschermende factoren kunnen grensoverschrijding voorkomen. Risicofactoren zijn gedrag, omstandigheden of kenmerken die de kans op grensoverschrijding vergroten. Onveiligheid kan voorkomen tussen bewoners onderling, in de zorgrelatie, bij familie en bekenden, in de dienstverlening, en door derden, (on-)bekende anderen. Veel onveiligheid speelt zich af tussen bewoners onderling, maar ook buitenshuis (sportclub, taxivervoer) zijn er risico’s die in kaart moeten worden gebracht.

Een vertrouwenspersoon biedt een laagdrempelige en onafhankelijke mogelijkheid om dilemma’s en vermoedens over grensoverschrijding en seksueel misbruik op een veilige manier te bespreken. Een vertrouwenspersoon kan iemand binnen de instelling zijn, maar het kan ook een externe persoon zijn. Een interne vertrouwenscontactpersoon is een alternatief. Deze is dan eerste aanspreekpunt bij grensoverschrijdend gedrag en kan zo nodig doorverwijzen naar een vertrouwenspersoon buiten de instelling. De Jeugdwet verplicht om gebruik te maken van vertrouwenspersonen van het AKJ.

Het moet duidelijk zijn hoe medewerkers veilig incidenten en calamiteiten kunnen melden. Doel is dat deze worden besproken om ervan te leren en zo de zorg of werksituatie te verbeteren.

U bent verplicht sommige incidenten te melden bij de Inspectie, hieronder vallen gebeurtenissen waarbij er sprake is van geweld richting een cliënt door een zorgverlener of een ander die in uw opdracht werkt, of wanneer er sprake is van geweld tussen cliënten onderling.

U bent verplicht een meldcode te hebben, waaruit duidelijk wordt hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan. Met huiselijk geweld wordt gedoeld op de relatie, niet op de locatie; het gaat dus om geweld door familieleden van bewoners en geweld tussen bewoners als zij een partnerrelatie met elkaar hebben.

Geef de bewoners een stem en een mogelijkheid klachten te uiten. Informeer bewoners over waar of bij wie zij met eventuele klachten terechtkunnen en op welke wijze deze worden behandeld.

BIJLAGEN BIJ DE EERSTE AANVRAAG

(in separate mail aanleveren)

  1. Kopie Kamer van Koophandel
  2. Kopie van de ondertekende Oprichtingsstatuten
  3. Kopie van een actueel rekeningafschrift of andere post van de bank. Hierop moet te
    zien zijn op welke naam en adres de rekening staat. Bedragen mag u onleesbaar maken.

BIJLAGEN BIJ IEDERE AANVRAAG

(in separate mail aanleveren)

  1. Projectplan
  2. Begroting met dekkingsplan en toelichting
  3. Kopie meest recente jaarrekening of een overzicht van inkomsten en uitgaven
  4. Kopie meest recente jaarverslag

 

Hoe declareer ik de kosten rond mijn project?

Als uw project helemaal is afgerond en u alle bonnen heeft, kunt u uw declaratie bij ons indienen
Download het declaratieformulier hier.

Declaratieformulier