Procedure

Reglement aanvragen financiële steun bij Stichting M.C. van Beek

 

Informatie over aanvragen financiële steun bij st. M.C. van Beek

Doel

De St. M.C. van Beek geeft financiële ondersteuning aan projecten:

 1. Gericht op huisvesting in een maatschappelijke omgeving (in tegenstelling tot instituutsomgeving) van mensen met   psychiatrische of psychosociale problemen.
 2. Op het gebied van rehabilitatie van mensen met psychiatrische of psychosociale problemen.
 3. Gericht op sociale integratie van mensen met psychiatrische of psychosociale problemen.
 4. Gericht op onderzoek en informatieverspreiding over huisvesting, rehabilitatie en sociale integratie van mensen met psychiatrische of psychosociale problemen.

Voorwaarden

 Om gehonoreerd te worden moet een project voldoen aan de volgende eisen:
 1.  De indiener heeft bij voorkeur een christelijke levensovertuiging.
 2. Het project wordt ingediend door een stichting, vereniging of een ander juridisch lichaam.
 3. Het project wordt in Nederland uitgevoerd.
 4. Aanvragen voor individuele noden komen niet in aanmerking.
 5. De aanvraag richt zich op een éénmalige bijdrage.
 6. Er is bereidheid tot controle ter plaatse over hetgeen met de gelden gedaan is.
 7. De hoogte van de maximale uitkering is voor 2018 maximaal €25.000

Aanvraag

Het project wordt op de volgende manier aangevraagd:

 1. Een ingevuld aanvraagformulier, te vinden op de website.
 2. Een projectbeschrijving met:
  • Achtergrond en doelstelling project
  • Stappenplan om doelstelling te verwezenlijken.
  • Begroting van het project.
 3. Informatie over de rechtspersoon van de aanvrager:
  • Statuten
  • Uittreksel van de Kamer van Koophandel stichtingen- of verenigingsregisters.
  • Jaarverslag (financieel en inhoudelijk) van de organisatie die aanvraag indient.
  • Een overzicht van de documenten betreffende het (Sociaal)
   Veiligheidsbeleid.

Beoordelingsprocedure van de aanvraag

 1. Na ontvangst van een complete aanvraag krijgt de aanvrager binnen een week een bevestiging van ontvangst en het aanvraagnummer waarmee de aanvraag is geregistreerd.
 2. Het bestuur besluit over de aanvraag. De data van de bestuursvergaderingen worden op de website gepubliceerd (zie “Aanvragen”)
 3. De aanvrager ontvangt binnen een week na de vergadering een gemotiveerde toekenning of afwijzing.
 4. Een toekenning blijft twee jaar van kracht. 

Indienen van een declaratie

 1. Na afronding van het project wordt per mail een declaratie ingediend. De declaratie bevat kopieën van facturen op grond waarvan kan worden beoordeeld of de uitgaven daadwerkelijk besteed zijn aan het project waarvoor een toezegging is gedaan.
 2. Dezelfde facturen mogen niet bij een andere financier worden ingediend.
 3. Bij  indiening worden het IBAN-nummer en de tenaamstelling meegestuurd.

Beoordelen van de declaratie en uitkering.
 1. Twee bestuursleden beoordelen de declaratie. Zo nodig wordt nadere informatie worden opgevraagd.
 2. De indiener ontvangt binnen twee weken een bericht van het bestuur. 
 3. De penningmeester maakt binnen twee weken het bedrag over op het opgegeven IBAN-nummer ten name van de aanvrager.

Versie oktober 2018

De stichting MC van Beek stimuleert veilige zorg o.a. door te vragen naar het veiligheidsbeleid van instellingen.
Met veiligheidsbeleid bedoelen we beleid gericht op de preventie van en het adequaat handelen bij grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik.

Zie Handreiking veiligheidscultuur GGZ Nederland.

Movisie, kenniscentrum sociale vraagstukken, heeft inhoudelijke informatie en instrumenten die daarbij kunnen helpen.

Eén van de instrumenten om de veiligheid te vergroten in de instelling is het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag voor de medewerkers. Vrijwilligers kunnen gratis een VOG aanvragen